Blog energetyczny

Jak przebiega zmiana dostawy energii?

Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorcę z nowym sprzedawcą zapoczątkowuje proces zmiany. Nowa umowa wchodzi w życie z dniem skutecznego rozwiązania umowy z poprzednim sprzedawcą, co zapewnia ciągłość płatności.

Etapy zmiany sprzedawcy

Odbiorca, bądź działający na jego upoważnieniu przedstawiciel sprzedawcy musi złożyć wypowiedzenie u dotychczasowego sprzedawcy. Uwaga jeśli obecnie korzystasz z usług przesyłu i sprzedaży energii na podstawie jednej umowy tzw. umowy kompleksowej musisz ją wypowiedzieć i niezwłocznie zawrzeć umowę z dystrybutorem na świadczenie przesyłu energii. Kolejna zmiana sprzedawcy wymaga weryfikacji okresu wypowiedzenia, zwykle jest to miesiąc ale można spotkać się także z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenie umowy czasowej jak i kompleksowej.

Zgłoszenie umowy sprzedaży u lokalnego OSD jest w zasadzie pierwszym krokiem zmiany sprzedawcy. To od daty zgłoszenia nowej umowy OSD rozpoczyna się cały proces zmiany.

OSD w ciągu 5 dni roboczych przeprowadza weryfikację zgłoszenia umowy sprzedaży. Weryfikowane są przede wszystkim takie dane jak:

  • Istnienie umowy generalnej pomiędzy sprzedawcą a dystrybutorem,
  • Istnienie umowy dystrybucyjnej z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie sprzedawcy,
  • Kompletność i prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu
  • Dostosowanie układów pomiarowych do IRiESE.

Pozytywna weryfikacja skutkuje wysłaniem potwierdzenie do obiory i sprzedawcy, w odwrotnym przypadku wniosek zostaje odrzucony i kończy się proces zmiany sprzedawcy. Po poprawnym zweryfikowaniu umowy przed dystrybutora odbiorca zawiera umowę na świadczenie usług dystrybucji, którą jest zobowiązany dostarczyć 10 dni przed jej wejściem w życie. Nowa umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Pięć dni przed wejściem w życie nowej umowy, zakład dystrybucyjny dokonuje odczytu urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego u odbiorcy po to, by przekazać jego stan dotychczasowemu sprzedawcy. To działanie kończy całą procedurę, odbiorca jest już klientem innej spółki sprzedażowej i na następnej fakturze będzie widniała niższa cena za energię czynną.

Ciekawe informacje także na https://energiadirect.pl/aktualnosci/zmiana-sprzedawcy-energii-nie-daj-sie-oszukac